Yhdistyksemme on rekisteröity yhdistysrekisteriin vuonna 1994. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi oheiset uudistetut sääntömme vuonna 2016.

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Balettiyhdistys Attitydi ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää tanssitaiteen, erityisesti baletin tuntemusta, harrastusta, opetusta ja esitystoimintaa Lappeenrannassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää voittoa tavoittelematta tanssitaiteen erikoiskursseja, näytöksiä, esityksiä, seminaareja ja luentoja sekä muita yleisötilaisuuksia ja
 • jakaa apurahoja ansioituneille tanssitaiteen harrastajille ja alan toimijoille, joilla on yhtymäkohtia Lappeenrantaan, ei kuitenkaan jäsenilleen

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi

 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä
 • järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräystä, arpajaisia ja myyjäisiä

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä ne oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kolmeen vuoteen, katsotaan jäsen eronneeksi.

4§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun päättää syyskokous. Jäseniltä ei peritä liittymismaksua.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

7§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Lisäksi hallitus voi julkaista kutsun yhdistyksen kotisivuilla ja paikkakunnalla ilmestyvässä sanoma- tai muussa lehdessä.

10§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokoouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisen on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.